KONTROVERZE U VEZI SA PRIMENOM MSFI ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA U SRBIJI
Abstract:
U ovom radu istraženi su izazovi i teškoce prakticne primene Meunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) i preispitana je adekvatnost i celishodnost njihove primene u Republici Srbiji. U radu su, putem poreenja sa kompletnim Meunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, prikazana specificna obeležja MSFI za mala i srednja pravna lica; analizirane razlike izmeu MSFI za MSP i racunovodstvene direktive EU 2013/34/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 26. juna 2013. godine; i prikazan stepen primene MSFI za mala i srednja pravna lica u Evropskoj uniji i drugim zemljama izvan EU. Osim toga, ukazano je na to kako primena MSFI za MSP dovodi mala i srednja pravna lica u diskriminatoran položaj u odnosu na poslovne subjekte koji primenjuju kompletne MSFI, kao i na suvišno komplikovanje racunovostvene regulative za sastavljanje finansijskih izveštaja. U radu su obraena i druga sporna pitanja u vezi sa primenom MSFI za MSP koja posebno uticu na mala pravna lica, a koja su se ispoljila u dve godine primene ovih profesionalnih racunovodstvenih standarda u Srbiji, tj. prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. i 2015. godinu.

CITATION:

IEEE format

M. Negovanović, “Kontroverze u vezi sa primenom MSFI za mala i srednja pravna lica u Srbiji,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 33-41. doi: 10.15308/finiz-2016-33-41 

APA format

Negovanović, M. (2016). Kontroverze u vezi sa primenom MSFI za mala i srednja pravna lica u Srbiji. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-33-41

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download