UTICAJ STICANJA NOVIH I OTUĐENJA POSTOJEĆIH PREDUZEĆA NA IZRADU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - SLUČAJ TELEKOM SRBIJA A.D.
Abstract:
Izrada konsolidovanih finansijskih izveštaja predstavlja zakonsku obavezu maticnog preduzeca koje ima odgovarajuci oblik kontrole nad zavisnim preduzecima. Sam proces konsolidacije podrazumeva spajanje pojedinacnih finansijskih izveštaja clanica Grupe uz eliminisanje njihovih meusobnih poslovnih transakcija. Cilj ovog rada je da ukaže na problematiku uvoenja stecenih preduzeca u krug konsolidacije posebno onih koja posluju u delatnostima koja ne odgovaraju delatnosti maticnog preduzeca koje sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje. Problematika jednoobraznosti racunovodstvenih politika, vrednovanja i prikazivanja pozicija bilansa uspeha i stanja kao i uticaj stecenih/otuenih preduzeca na imovinu i uspešnost poslovanja Grupe zahtevaju istraživanja kroz razlicite primere u praksi. Uvoenje preduzeca u krug konsolidacije ili njihovo eliminisanje ima za cilj poboljšanje i optimizaciju performansi poslovanja Grupe. Primeri u praksi nam pokazuju da postoje razliciti slucajevi uspešnosti navedenih procesa, što ukazuje na cinjenicu da odluka o "širenju" ili "sužavanju" kruga konsolidacije mora biti potkrepljena osnovnim ekonomskim principima.

CITATION:

IEEE format

N. Jeremić, J. Bogdanović, “Uticaj sticanja novih i otuđenja postojećih preduzeća na izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja - slučaj Telekom Srbija a.d.,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 247-253. doi: 10.15308/finiz-2016-247-253 

APA format

Jeremić, N., Bogdanović, J. (2016). Uticaj sticanja novih i otuđenja postojećih preduzeća na izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja - slučaj Telekom Srbija a.d.. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-247-253

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download