PARAMETARSKA, NEPARAMETARSKA I HIBRIDNA METODA IZRAČUNAVANJA VREDNOSTI PRI RIZIKU
Abstract:
Pitanje procene rizika kako pojedinacne aktive, tako i složenih portfolija, je jedno od najbitnijih i najizazovnijih pitanja u oblasti finansija. Ovaj rad se fokusira na VaR model (eng. Value at Risk), jedan od najznacajnijih i u praksi najcešce primenjivanih metoda za izracunavanje rizika. VaR se može izracunati primenom parametarskih, neparametarskih i hibridnih metoda. U ovom radu ce date metode biti primenjene na desetogodišnjim serijama prinosa: BELEX-a 15 (Indeks 15 hartija od vrednosti (HoV) kojima se trguje na Beogradskoj berzi) i cetiri HoV: Soja protein, Imlek, Galenika Fitofarmacija i Energoprojekt, kojima se konitinuirano trguje na Beogradskoj berzi. Cilj ovog rada je da se primenom datih metoda na analiziranim serijama ukaže na njihove pojedinacne prednosti i potencijalne nedostatke, kao i da ukaže u kojim situacijama je najprikladnije koristiti svaku od njih. Analizriacemo adekvatnost primene parametarskog VaR-a, koji (u slucaju serija prinosa) pretpostavlja da podaci imaju lognormalnu distribuciju na date serije. Od neparametarskih metoda bice primenjene: istorijska metoda i bootstrap istorijska simulacija. U hibridnoj metodi obzervacije u uzorku dobijaju razlicit znacaj, u zavisnosti od toga kada su se dogodile. U modelu parametar  utvruje brzinu opadanja znacaja varijabli kroz vreme, a u radu ce biti primenjene: λ=0.95 i λ=0.99.

CITATION:

IEEE format

D. Petronijević, “Parametarska, neparametarska i hibridna metoda izračunavanja vrednosti pri riziku,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 241-246. doi: 10.15308/finiz-2016-241-246 

APA format

Petronijević, D. (2016). Parametarska, neparametarska i hibridna metoda izračunavanja vrednosti pri riziku. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-241-246

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download