UTVRĐIVANJE KPI I KRITIČNIH FAKTORA USPEHA INTERNE REVIZIJE U ORGANIZACIJI
Abstract:
Cilj ovog rada je da istraži kriterijume kojima se mogu meriti rezultati i ucinci interne revizije. Interna revizija koja je nezavisno postavljena u organizaciji, tretira se kao efikasnija, pa samim tim u vecoj meri pruža ocekivanu korist organizaciji i posledicno doprinosi ugledu organizacionih celina. Krajem prošlog veka, u kompanijama se pojavluju sistemi za merene performansi koji obuhvataju finansijsku i nefinansijsku perspektivu, kao i dugorocne i kratkorocne predloge za unapreenje. Sistem koji se najcešce koristi za merenje performansi savremenih kompanija je balansirani sistem za merenje performansi i korišcenje indikatora. U radu se kriticki analiziraju najcešci kljucni pokazatelji ucinka (KPI) za merenje revizorskih performansi, koji se koriste u korporativnoj praksi. Aktuelno dinamicno okruženje namece internoj reviziji nove zadatke, i savetodavnu ulogu koja je orijentisana na povecanje dodatne vrednosti kompanija, finansijskih institucija i organizacija, kao i na poboljšanje operativnog poslovanja istih. Upravo je merenje performansi i kvaliteta interne revizije od velikog znacaja za efikasno planiranje, unapreenje i kontrolu, kao i za donošenje buducih revizorskih angažmana u savremenim uslovima poslovanja.

CITATION:

IEEE format

N. Jeremić, J. Bogdanović, “Utvrđivanje KPI i kritičnih faktora uspeha interne revizije u organizaciji,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 235-240. doi: 10.15308/finiz-2016-235-240 

APA format

Jeremić, N., Bogdanović, J. (2016). Utvrđivanje KPI i kritičnih faktora uspeha interne revizije u organizaciji. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-235-240

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download