EVALUACIJA KORNIŠ-FIŠEROVOG VAR MODELA NA TRŽIŠTU KAPITALA U HRVATSKOJ U PERIODU OD 2005. DO 2015. GODINE
Abstract:
U poslednje dve decenije VaR je postao standard za procenu tržišnog rizika u finansijskoj industriji. Iako su razvijeni razni pristupi za procenu rizicne vrednosti, finansijske institucije se i dalje oslanjaju na standardne VaR pristupe, kao što su istorijska simulacija, varijansa-kovarijansa model i Montekarlo simulacija. Poslednja kriza je pokazala da ovi modeli nisu mogli predvideti sa velikom pouzdanošcu crne labudove na finansijkom tržištu. Stoga, cilj ovog rada je da uvedemo Korniš-Fišerovu (CFVaR) aproksimaciju za utvrdjivanje VaR-a i empirijski izvršimo backtesting i komparaciju CFVaR procena sa nekim od standardnih VaR pristupa. Istraživanje je sprovedeno na primeru hrvatskog tržišta kapitala u periodu od 2005. do 2015. godine. Backtest-ovi Kupika i Kristofersena ukazuju da standardni VaR modeli u znacajnoj meri potcenjuju izloženost tržišnom riziku, dok za isti posmatrani period CFVaR daje zadovoljavajuce procene tržišnog rizika. Rezultati istraživanja treba da posluže svim ucesnicima na finansijskom tržištu kao korisne smernice za unapreenje sistema upravljanja rizicima u savremenim uslovima poslovanja.

CITATION:

IEEE format

I. Terzić, M. Milojević, D. Miletić, “Evaluacija Korniš-Fišerovog VaR modela na tržištu kapitala u Hrvatskoj u periodu od 2005. do 2015. godine,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 135-140. doi: 10.15308/finiz-2016-135-140 

APA format

Terzić, I., Milojević, M., Miletić, D. (2016). Evaluacija Korniš-Fišerovog VaR modela na tržištu kapitala u Hrvatskoj u periodu od 2005. do 2015. godine. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-135-140

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download