KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U SRBIJI: PROBLEMI MALIH AKCIONARA
Abstract:
Cilj rada je da ukaže na postojanje problema u oblasti korporativnog upravljanja u Srbiji. Svakako, problem malih akcionara je jedan od dominantnijih. Korporativno upravljanje, kao sistem koji vodi kompanije, je u obavezi da štiti prava svih akcionara pa samim tim i vlasnika manjinskih akcija. Osnovna prava akcionara su, izmeu ostalog, pravo na informisanje o radu kompanije, pravo glasa na skupštini akcionara, pravo na izbor uprave, pravo na profit, pravo na prenos akcija itd. Korporativno upravljanje treba da obezbedi sva navedena i druga prava akcionara. Dakle, uprava pored funkcije voenja kompanije, kontroliše i nadzire celokupan menadžerski tim, te polaže racun skupštini akcionara. Da bi uprava, odnosno njeni clanovi, vodili kompaniju u pravcu ostvarenja postavljenih ciljeva od izuzetnog znacaja su relevantne informacije kojima se služe. Tako lakše postižu zadate ciljeve pravdajuci poverenje akcionara i same kompanije. Istraživanje korporativnog upravljanja u srpskim kompanijama dovodi do zakljucka o postojanju visoke koncentracije vlasništva, te niskog stepena odvojenosti vlasništva i kontrole. Stoga je cesta pojava da vlasnici s velikim udelom vlasništva, odnosno veliki akcionari, zadovoljavaju licne interese nauštrb malih akcionara. Posebno su izraženi problemi malih akcionara, tamo gde je stepen njihove zaštite najslabiji.

CITATION:

IEEE format

L. Kukobat, S. Tešanović, S. Kukić, “Korporativno upravljanje u Srbiji: problemi malih akcionara,” in FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2016, pp. 111-116. doi: 10.15308/finiz-2016-111-116 

APA format

Kukobat, L., Tešanović, S., Kukić, S. (2016). Korporativno upravljanje u Srbiji: problemi malih akcionara. Paper presented at FINIZ 2016 - Risks in Contemporary Business. doi:10.15308/finiz-2016-111-116

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download