NOVI KONCEPT UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA
Abstract:
Nakon izbijanja svetske ekonomske krize 2008. godine, rukovodstvo mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) raspolaže sa sve manje adekvatnih upravljačkih alata i pouzdanih informacija koje su neophodne za pripremu i donošenje ispravnih menadžerskih odluka, a sve u cilju ostvarenja željenih poslovnih ciljeva, finansijske stabilnost i dugoročne sigurnosti. Literatura iz oblasti upravljačkog računovodstva uglavnom obuhvata namenska rešenja koja zadovoljavaju potrebe velikih korporacija i njihovog menadžmenta. Menadžment u mikro, malim i srednjim preduzećima ima malo toga zajedničkog sa organizacijama kao i sa načinom funkcionisanja upravljačkog računovodstva namenjenog velikim korporacijama. Ovim preduzećima su potrebne informacije koje se ne mogu pronaći u stručnoj literaturi. U ovom radu pažnja je usmerena na razvoj i primenu novih koncepata i alata upravljačkog računovodstva koji bi odgovarali potrebama menadžmenta mikro, malih i srednjih preduzeća. Literatura i računovodstvena teorija dugo su ignorisali potrebu za upravljačkim računovodstvom mikro, malih i srednjih preduzeća, što je postao ograničavajući faktor u njihovom razvoju. Ovaj rad daje uvid u neke od ključnih upravljačkih finansijskih informacija, uključujući efikasan poslovni plan, procenu mobilnosti tržišta, predviđeni obim proizvodnje, finansijske izvore neophodne za budžetiranje, fiksne i varijabilne troškove, definisanje profitabilnosti za celokupne operacije u okviru MMSP, projekcije novčanih tokova. U radu se navode primeri koji su prethodno potvrđeni u praksi.

CITATION:

IEEE format

D. Dragojević, T. Miljević, “NOVI KONCEPT UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA,” in FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 95-101. doi: 10.15308/finiz-2015-95-101 

APA format

Dragojević, D., Miljević, T. (2015). NOVI KONCEPT UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA. Paper presented at FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management. doi:10.15308/finiz-2015-95-101

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download