UTICAJ BAZELSKIH STANDARDA NA FINANSIJSKO UPRAVLJANJE NA PRIMERU SRBIJE
Abstract:
Sve veći značaj procesa upravljanja rizicima krajem dvadesetog veka nametnuo je i novu ulogu finansijskog menadžmenta u bankarskom sektoru. Fokus finansijskog upravljanja više nije na prikupljanju dovoljnog broja sredstava za održavanje likvidnosti i solventnosti. U središtu pažnje je obezbeđivanje adekvatnog nivoa kapitala u skladu sa rizičnim profilom banke, izbor odgovarajuće strukture izvora finansiranja i plasmana koja bi trebalo da doprinese ostvarivanju razvojnih ciljeva banke i očekivanja akcionara sa jedne i očuvanju sigurnosti deponenata i zadovoljenju regulatornih zahteva sa druge strane. Bazelski standardi (Bazel II i Bazel III) postavljaju dodatne izazove pred finansijsko rukovodstvo banke u vezi sa strukturom i kvalitetom instrumenata kapitala. Ispunjenje zadatih ciljeva zahteva usku povezanost funkcije upravljanja finansijama sa procesom upravljanja rizicima. U radu se ukazuje na izazove u procesu upravljanja finansijama u bankama u Srbiji uslovljenih primenom Bazelskih standarda. Analiza zastupljenosti primenjenih modela za obračun kapitalnih zahteva ukazuje na to da banke u Srbiji koriste standardizovani pristup za obračun kapitalnih zahteva za kreditni i tržišni rizik, dok se pristup osnovnog indikatora koristi za operativni rizik u većini banaka. U radu se kroz primer kapitalnih zahteva za operativni rizik potvrđuje da primena naprednijih pristupa za obračun kapitalnih zahteva predstavlja jedan od načina za optimizaciju kapitala koji se može dalje produktivnije koristiti.

CITATION:

IEEE format

M. Knežević, “UTICAJ BAZELSKIH STANDARDA NA FINANSIJSKO UPRAVLJANJE NA PRIMERU SRBIJE,” in FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 191-195. doi: 10.15308/finiz-2015-191-195 

APA format

Knežević, M. (2015). UTICAJ BAZELSKIH STANDARDA NA FINANSIJSKO UPRAVLJANJE NA PRIMERU SRBIJE. Paper presented at FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management. doi:10.15308/finiz-2015-191-195

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download