IMOVINA I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE PREDUZETNIKA
Abstract:
Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja svoje delatnosti u cilju ostvarivanja prihoda i kao takvo je registrovano u skladu sa zakonom o registraciji. Zakonom o privrednim društvima nije regulisano šta čini imovinu preduzetnika. Pojam imovine uređen je građansko-pravnim propisima. Imovina je skup svih subjektivnih imovinskih prava jednog lica. Predmet imovine su: stvarna prava, intelektualna imovinska prava (autorska prava i prava industrijske svojine), prava ličnosti (ako su izražena u imovinskom vidu) i obligaciona prava (izuzev onih koja se ne mogu novčano izraziti). Za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti preduzetnik odgovara celokupnom svojom imovinom, i u tu imovinu ulazi i imovina koju stiče u vezi sa obavljanjem tih delatnosti. Odgovornost za obaveze nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti je lična, neposredna i neograničena, bez mogućnosti njenog ograničenja, i ista ne prestaje brisanjem preduzetnika iz registra. U praksi se kao sporno pitanje nameće pitanje odgovornosti supružnika za obaveze preduzetnika, odgovornosti članova porodičnog domaćinstva, u slučaju promene pravne forme u privredno društvo, u slučaju smrti ili gubitka poslovne sposobnosti. Oslanjajući se na teoriju i sudsku praksu kao na i uporedno-pravna rešenja, autor ispituje ličnu odgovornost preduzetnika kao i odgovornost supružnika i članova porodičnog domaćinstva za obaveze preduzetnika, odgovornost preduzetnika u slučaju promene pravne forme, kao i odgovornost naslednika u slučaju smrti preduzetnika ili lišenja poslovne sposobnosti radi rasvetljavanja spornih situacija.

CITATION:

IEEE format

V. Marković, “IMOVINA I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE PREDUZETNIKA,” in FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 170-173. doi: 10.15308/finiz-2015-170-173 

APA format

Marković, V. (2015). IMOVINA I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE PREDUZETNIKA. Paper presented at FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management. doi:10.15308/finiz-2015-170-173

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download