PRIVATIZACIJA PREDUZEĆA ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA A.D. BEOGRAD U SVETLU SUMNJE U EFIKASNO KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
Abstract:
Privatna svojina i tržište su osnovni postulati uspešne privrede i održivog ekonomskog sistema, ali ne bi trebalo zanemariti ni ulogu države. Naime, ona igra presudnu ulogu u stvaranju regulatornog okvira, saniranju negativnog uticaja prodaje važnog mrežnog resursa kako na nacionalno tržište, tako i na budući održivi razvoj privrede i ekonomije. Upravljanje privrednim sistemima sa većinskim državnim vlasništvom suštinski se ne razlikuje mnogo od upravljanja privrednim društvima u privatnom sektoru. Ekonomičnost, efektivnost i ostali ekonomski zakoni su od fundamentalne važnosti u oba sektora. Specifičnost korporativnog upravljanja u privrednim društvima sa većinskim državnim vlasništvom proističe iz paradoksalne situacije u kojoj se država javlja i kao učesnik i regulator na finansijskom tržištu. Zakonski okvir rada preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija u velikoj meri je regulisan odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama i odlukama RATEL-a. Društva u kojima je država većinski vlasnik kontraverzna su i u pogledu ciljeva, jer su usmerena ne samo ka ostvarivanju profita već i na brojne neekonomske, socijalne, ekološke, društvene, regionalne, političke ciljeve u različitim oblastima. Loša strana ovih uticaja ogleda se u slabljenju odgovornosti i motvacije korporativnih organa društava čiji je većinski vlasnik država. U radu se ispituje da li je prodaja preduzeća Telekom Srbija posledica sumnje u efikasnost korporativnog upravljanja, kao i da li se pasivno ponašanje države kao vlasnika može generalizovati i primeniti na ovo privredno društvo.

CITATION:

IEEE format

N. Jeremić, S. Lika, “PRIVATIZACIJA PREDUZEĆA ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA A.D. BEOGRAD U SVETLU SUMNJE U EFIKASNO KORPORATIVNO UPRAVLJANJE,” in FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2015, pp. 148-154. doi: 10.15308/finiz-2015-148-154 

APA format

Jeremić, N., Lika, S. (2015). PRIVATIZACIJA PREDUZEĆA ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA A.D. BEOGRAD U SVETLU SUMNJE U EFIKASNO KORPORATIVNO UPRAVLJANJE. Paper presented at FINIZ 2015 - Contemporary Financial Management. doi:10.15308/finiz-2015-148-154

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download