USKLAĐIVANJE PRAKSE OBELODANJIVANJA SA PRINCIPIMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U OSIGURANJU
Abstract:
Proklamovana pravila i zahtevi Solventnosti II podržani zahtevima MSFI, u pogledu: kapitalnih zahteva, kvaliteta uprаvlјаnja imоvinоm, kapitalom i obavezama, uspostavljanja strukturne i ročne uskladjenost aktive i pasive, u osnovi imaju samo jedan cilj, a to je punа zаštitа interesa оsigurаnikа i oštećenih lica. Ova pravila na velika vrata uvode pravila korporativnog upravljanja kroz poslovanje, zahtevajući od osiguravača da identifikuju, mere i procenjuju širi skup rizika nego što je to do sada bio slučaj, uvodeći nove modele za obračun kapitalnih zahteva i budućih obaveza (best estimate), testove ranog upozorenja, tehnike scenarija i transfera rizika, i konačno izuzetno stroge zahteve u pogledu obelodanjivanja. Predmet rada je identifikacija elemenata i principa na kojima će se temeljiti buduće politike i strategije razvoja sistema izveštavanja, kao i identifikacija razlika zahteva MSFI i Solventnosti II. Cilj rada je da se ukaže na značaj i neophodnost uspostavljanja adekvatnog sistema razmene informacija, na relaciji osiguravač-javnost-supervizor.

CITATION:

IEEE format

D. Drljača, “USKLAĐIVANJE PRAKSE OBELODANJIVANJA SA PRINCIPIMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U OSIGURANJU,” in FINIZ 2014 - The Role of Financial Reporting in Corporate Governance, Belgrade, Singidunum University, Serbia, 2014, pp. 125-127. doi: 10.15308/finiz-2014-125-127 

APA format

Drljača, D. (2014). USKLAĐIVANJE PRAKSE OBELODANJIVANJA SA PRINCIPIMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U OSIGURANJU. Paper presented at FINIZ 2014 - The Role of Financial Reporting in Corporate Governance. doi:10.15308/finiz-2014-125-127

BibTeX format
Download

RefWorks Tagged format
Download